Klasa sportowa 1Sch i 1Sdz

Liczba odwiedzających: 6404
Informacje dla kandydatów do klasy mistrzostwa sportowego

Wymagane dokumenty

 Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji potwierdzony podpisem kandydata oraz rodziców/prawnych opiekunów.

 1. Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia
  o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez dyrektora Szkoły Podstawowej lub upoważnioną przez niego osobę. Na każdej stronie kopii – adnotacja: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna i podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (w przypadku wyboru naszego liceum).
 3. Cztery fotografie legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 4. Pisemne oświadczenia woli (potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja
  z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów).
 5. Karta zdrowia ucznia (jeśli kandydat taką posiada).
 6. Deklaracja woli uczestnictwa w zajęciach religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie (do pobrania na stronie internetowej szkoły).
 7. W przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału mistrzostwa sportowego – dodatkowo:
  1) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na rekrutację do oddziału mistrzostwa sportowego;

2) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania danej dyscypliny sportu: piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna chłopców.